به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات : روز دانشجو در دانشكده پرستاري واحد قائنات امسال حال و هواي ديگري داشت .در يك اقدام بسيار زيبا از سوي آقاي محمدرضا رزم آرا، مديرگروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات به مناسبت فرارسيدن روز دانشجو با اهداي گلدان گل طبيعي به تك تك دانشجويان پرستاري اين روز را تبريك گفت و برايشان آرزوي موفقيت نمود. دانشجويان نيز از اين اقدام زيباي مديرگروه پرتلاش و با ذوق و سليقه خود بسيار خوشحال و غافلگير شدند.