*آگهي دعوت به همكاري*

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

جهت توسعه و تحول حوزه علوم پزشكي و كادر هيات علمي خود از دارندگان مدارك كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

رشته تحصيلي مدرك رشته تحصيلي مدرك
فيزيوتراپي كارشناسي ارشد /دكتري مهندسي پزشكي(كليه گرايش ها) دكتري
شنوائي شناسي كارشناسي ارشد /دكتري علوم آزمايشگاهي(كليه گرايش ها) دكتري
بينايي سنجي كارشناسي ارشد /دكتري طب سنتي دكتري
پرستاري (روان،كودكان و مراقبت هاي ويژه) كارشناسي ارشد /دكتري دندانيزشكي دكتري
بهداشت(كليه گرايش ها) دكتري سلامت دهان و دندان/مواد دنداني دكتري
علوم تغذيه/علوم و صنايع غذايي دكتري

متقاضيان همكاري مي توانند با ارائه مدارك :

1- تصوير آخرين مدارك تحصيلي(كارشناسي/كارشناسي ارشد/دكتري)

2- تمام صفحات شناسنامه

3- كارت ملي

4- رزومه

5- 2 قطعه عكس

به حوزه پرستاري دانشگاه حداكثرتا تاريخ10 آذر97 مراجعه و يا به آدرس :خراسان جنوبي قائن خيابان پرفسور للهي دانشگاه آزاد اسلامي-دانشكده پرستاري ك.پ9761437613 مدارك خود را ارسال نمايند.           تلفن تماس : 32495120-056

                                                                        روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات