شهرستان قائنات

موقعيت جغرافيايي شهرستان : شهرستان قاينات با 17 هزار و 832كيلومتر مربع وسعت در شمال استان خراسان جنوبي قرار دارد،شهرستان قاينات سرزمين آفتاب و طلاي سرخ در حد فاصل 15 و 23 تا 12و 24 درجه عرض جغرافيايي و 38 و 58 تا 56 و 60 درجه طول جغرافيايي قرار دارد . اين شهرستان از شرق با كشور افغانستان 180 كيلومتر مرزمشترك دارد. از شمال به شهرستان خواف و گناباد، از جنوب به شهرستان بيرجند و از غرب به شهرستان فردوس و سرايان محدود مي شود. رشته كوه قهستان در غرب شاسكوه و آهنگران در شرق آن سر به آسمان كشيده و بلندترين قله منطقه ((كمرسرخ)) با 2842 متر در نيمبلوك ، پست‌ترين نقطه با 610 متر در دق پترگان قرار دارد . از اين شهر قديمي،بزرگاني مانند ناصر خسرو قبادياني، خواجه نصيرالدين طوسي و ماركوپلو به عنوان شهري بزرگ و آباد ياد كرده اند. از نظر تقسيمات كشوري اين شهرستان به پنج بخش شامل: مركزي، نيمبلوك، زيركوه، سده و زهان تقسيم شده و داراي 13 دهستان و 363 روستاي داراي سكنه است. مورخان نقل كرده‌اند منطقه قاينات با تاريخي سي هزارساله يكي از اولين خاستگاههاي تمدني خراسان بزرگ است .