کارشناسی پرستاری


رشته پرستاري شاخه اي از علوم سلامت است که به ارائه مراقبت هاي سلامت مبتنی بر دانش و توانمندي هاي حرفه اي لازم  در راستاي تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت فرد ، خانواده و جامعه در ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوي از پیشگیري تا  نوتوانی می پردازد. رسالت برنامه آموزشی کارشناسی پرستاري تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت وکارآمدي، ایمان وتعهد، دلسوزي و مهربانی، اخلاق حرفه اي، و برقراري ارتباطات موثر حرفه اي،خدمات مراقبت پرستاري مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیري تا بازتوانی با روش ها وابزارهاي استاندارد، ارائه کنند این برنامه پرستارانی تربیت می کند که متعهد به یادگیري خود راهبر بوده و در دوره خدمت مرتبا دانش و مهارتشان را درهمه ابعاد به روز می کنند.