کارشناسی پرستاری


رشته پرستاري شاخه اي از علوم سلامت است که به ارائه مراقبت هاي سلامت مبتنی بر دانش و توانمندي هاي حرفه اي لازم  در راستاي تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت فرد ، خانواده و جامعه در ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوي از پیشگیري تا  نوتوانی می پردازد. رسالت برنامه آموزشی کارشناسی پرستاري تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت وکارآمدي، ایمان وتعهد، دلسوزي و مهربانی، اخلاق حرفه اي، و برقراري ارتباطات موثر حرفه اي،خدمات مراقبت پرستاري مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیري تا بازتوانی با روش ها وابزارهاي استاندارد، ارائه کنند این برنامه پرستارانی تربیت می کند که متعهد به یادگیري خود راهبر بوده و در دوره خدمت مرتبا دانش و مهارتشان را درهمه ابعاد به روز می کنند.

                                                                       بسمه تعالي

بخشنامه به روساي واحدهاي مراكز استان (دبيران هيات امناي استان ها)، روساي واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

موضوع: تقويم آموزشي سال تحصيلي 98-97 واحدهاي مجري گروه علوم پزشكي

تقويم آموزشي سال تحصيلي 98-97 جهت اجرا در واحدهاي مجري گروه علوم پزشكي به شرح ذيل مي گردد. بديهي است به منظور وحدت رويه واحدهاي مجري بايستي براساس تقويم ياد شده عمل نمايند و هرگونه برنامه ريزي خارج از تقويم آموزشي قابل پذيرش نخواهد بود.

نيمسال ثبت نام و انتخاب واحد شروع كلاس حذف و اضافه پايان كلاس برگزاري امتحانات
اول

10/06/97

لغايت

21/06/97

24/06/97

07/07/97

لغايت

12/07/97

20/10/97 22/10/97
دوم

06/11/97

لغايت

11/11/97

13/11/97

27/11/97

لغايت

02/12/97

30/03/98

01/04/98

لغايت

13/04/98

تابستان

08/04/98

لغايت

13/04/98

15/04/98 - 24/05/98

26/05/98

لغايت

31/05/98

                                                                                                                                                                                                                                                   دكتر محسن نفر

معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

صفحه1 از4